COM AFECTA LA PRÀCTICA MUSICAL AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS EXECUTIVES?

# # #

COM AFECTA LA PRÀCTICA MUSICAL AL DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS EXECUTIVES?

La gran majoria d’estudis esmenten l’existència de tres mecanismes interrelacionats com a components bàsics de les funcions executives que permeten desenvolupar altres funcions complexes: el control inhibitori, la memòria de treball i la flexibilitat cognitiva.
L’aprenentatge, sigui de l’àmbit que sigui, és fruit de la plasticitat cerebral. S’ha vist que la pràctica musical propicia canvis en les connexions neuronals de les àrees involucrades que poden ser identificats com estructurals i cognitius o funcionals. La plasticitat cerebral ha estat molt estudiada en diferents activitats que requereixen de pràctica i experiència, com és el cas de la música (Kleim & Jones, 2008).
La música és considerada una activitat complexa amb gran demanda cognitiva, en la que intervenen moviments motors precisos, habilitats sensorials molt desenvolupades i la integració de la informació motora i sensorial per revisar i corregir mitjançant funcions atencionals (Dawn, Merrett & Wilson, 2011). En els últims anys s’han fet múltiples investigacions per veure com diferents àrees cerebrals i les seves connexions estan implicades tant en la percepció com en la producció musicals.
Les investigacions de Watanabe, Savion-Lemieux & Penhune (2007), Penhune (2011), Li (2010), Merrett, Peretz & Wilson (2013) postulen que, des de l’inici de la formació musical hi ha canvis estructurals en el cervell que possibiliten una millor percepció i execució musicals.
Tot i que el nivell d’expertesa dels músics estudiats és òbviament superior als dels nostres alumnes, les activitats musicals realitzades a l’aula requereixen igualment d’atenció, memòria, control inhibitori i habilitats visoespacials, desenvolupant així les funcions executives del cervell.

Quines activitats musicals a l’aula afavoreixen el desenvolupament de les funcions executives del cervell dels infants?
Tant en les activitats enfocades a la percepció del fet musical com en les relacionades amb la interpretació i creació hi intervenen diverses àrees del cervell, desenvolupant les funcions executives del cervell dels infants.
Activitats enfocades a la percepció del fet musical:
activitats d’escolta activa:
identificació d’instruments i melodies, caràcter, tempo i intensitat del fragment musical escoltat
reconeixement del fraseig i l’estructura i anticipació
identificació de les qualitats del so produïdes per diferents estímuls sonors
activitats de lectura i reconeixement de cèl·lules rítmiques i/o melòdiques
lectura de partitures
identificació dels gestos de direcció
Activitats enfocades a la interpretació i creació musicals:
cant
pràctica instrumental
imitació, improvisació i creació de percussions corporals, ritmes i melodies
creació i escriptura de partitures
interpretació i creació de danses i coreografies
Adele Diamond va assenyalar l’autocontrol, la memòria de treball i la flexibilitat cognitiva com les tres funcions executives bàsiques del cervell. Totes les activitats abans enunciades, requereixen de la implicació d’aquestes tres funcions i afavoreixen el seu desenvolupament a través de la pràctica.

Pel que fa a la possibilitat d’una transferència dels processos cognitius (atencionals, memorístics, psicomotors, lingüístics, de resposta emocional i processament visoespacial) i de les funcions executives, hi ha hagut diverses investigacions realitzades en els últims anys que així ho suggereixen.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES
Orozco-Calderón, G. and Ortega, A., 2022. La práctica musical y el funcionamiento cognitivo. Ciencia & Futuro, (V. 9 nº2), pp.1-17.

  • Share
CLM

CLM

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *