SÓN TRANSFERIBLES LES HABILITATS DESENVOLUPADES A L’AULA DE MÚSICA?

# # #

SÓN TRANSFERIBLES LES HABILITATS DESENVOLUPADES A L’AULA DE MÚSICA?

Què volem dir quan parlem de transferència d’habilitats?
Transferir habilitats és fer connexions entre el que aprenem o el que saben amb altres experiències i contextos. És a dir, aconseguir que aquelles habilitats desenvolupades en una àrea d’aprenentatge siguin utilitzades, conscientment o inconscient, en una altra situació anàloga.

Les habilitats adquirides como a conseqüència de la pràctica musical són transferides a altres àmbits?
La pràctica musical és una activitat complexa que requereix una alta demanda cognitiva de las habilitats sensoriomotores y posa de manifest la plasticitat cerebral en regions de l’escorça auditiva, motora, sensoriomotora y en regions subcorticals. Tant en la pràctica individual como col·lectiva, les funcions executives es veuen implicades juntament amb la memòria i les capacitats d’aprenentatge i d’integració sensoriomotora.
Els resultats de les investigacions dutes a terme en universitats i institucions diverses aporten dades suficients per donar validesa a la hipòtesis de la transferència d’habilitats tant en l’aprenentatge del llenguatge verbal, i de forma més específica al procés de la parla, com en l’aprenentatge del llenguatge matemàtic i els processos d’atenció, memòria i creativitat.

Existeix transferència d’habilitats entre l’aprenentatge musical i l’aprenentatge lingüístic?
Els símbols, els patrons rítmics, els patrons melòdics i les construccions abstractes són elements comuns entre el llenguatge musical y el llenguatge verbal. Ambdós llenguatges s’estructuren a partir del processament de sons percebuts o emesos en seqüències temporals atenent a les seves qualitats per diferenciar-los (to, intensitat, timbre, durada)
S’ha demostrat que la percepció dels sons del llenguatge i els musicals comparteix recursos neuronals (Patel, 2011, 2014; Schon 2010) i que les millores del procés d’audició en els músics i estudiants de música repercuteixen en el llenguatge (Kraus y Chandrasekaran, 2010; Strait et al, 2013; White-Schwoch et al., 2013).

Quines habilitats desenvolupades en les activitats musicals es transfereixen al llenguatge matemàtic?
Els processos musicals tenen un origen i una base matemàtica. La seva unitat bàsica, el so, és un fenòmens físic mesurable amb exactitud, l’ordenació de les notes musicals, les relacions intervàl·liques i les tonalitats, la relació proporcional de la durada de les diferents figures rítmiques, la pulsació i la mètrica, les relacions melòdiques i harmòniques dels sons, les regles i estructures musicals, gran part dels mètodes de composició,… són matemàtiques en estat pur. Quan percebem i analitzem una obra musical des de la més simple a la més complexa, quan utilitzem música per expressar-nos a través del moviment o quan la interpretem, les matemàtiques són presents ja sigui de forma conscient com inconscient.

Hi ha transferència d’habilitats desenvolupades a música a l’activitat física?
Dalcroze i Willems van evidenciar l’estret vincle existent entre el ritme i el moviment. Moltes de les activitats propostes a l’aula de música involucren el moviment, ja sigui de forma espontània com dirigida, en resposta a un estímul o en forma de danses o coreografies apreses o creades pels infants, desenvolupant habilitats com la coordinació, la sincronització i l’orientació espacial.

Com desenvolupem els aspectes bàsics dels prerequisits per a l’aprenentatge a l’aula de música?
Les activitats d’escolta activa, anàlisi i valoració d’obres musicals; d’anàlisi, lectura, interpretació vocal o instrumental i creació de peces o fragments musicals transcrits en partitures; d’improvisació oral, corporal o instrumental, la creació i interpretació de danses, coreografies i propostes d’expressió corporal desenvolupen la memòria, l’atenció, la percepció sensorial, el ritme, l’orientació espai-temporal, la discriminació auditiva, la destresa viso-motriu, la coordinació, la lateralitat, l’esquema corporal, la memòria cinestèsia, la imitació, l’autonomia, el llenguatge, la comunicació y el recolzament gestual.

Quines habilitats per a la vida desenvolupem durant la pràctica musical?
Les activitats proposades a l’aula de música, tant individuals, com en parelles, petit o gran grup, requereixen de presa de decisions, pensament creatiu, pensament crític, comunicació afectiva, habilitats per a les relacions interpersonals, empatia, identificació i control de les emocions, gestió de l’estrès, i autoconsciència, habilitats bàsiques per aprendre a aprendre i fer-ho en societat i per sí mateix/a.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES:
Jauset-Berrocal, D., 2018. El aprendizaje musical y su repercusión en la educación. Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales Blanquerna Universidad Ramón Llull.

Grinspun Siguelniky, D. and Poblete Lagos, D., 2022. Aprendizaje musical y funciones cognitivas: Perspectivas desde la neurociencia y la cognición corporizada. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

Maestra Especial PT | Banco de recursos materiales y rincón de encuentro. 2022. PRE-REQUISITOS DEL APRENDIZAJE | Maestra Especial PT. [online] Disponible a: https://maestraespecialpt.com/pre-requisitos-del-aprendizaje

  • Share
CLM

CLM

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *